preloader
Przejdź do głównej treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenia o pomocy socjalnej

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Informacje o dotyczące wypełniania wniosku udziela pedagog szkolny.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM - "WYPRAWKA SZKOLNA"

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w formie zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2.  niesłyszącym,
 3.  słabosłyszącym,
 4.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYDANE NA BIEŻĄCY ETAP KSZTAŁCENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 6 WRZEŚNIA (ŚRODA), DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

Pomoc socjalna dla uczniów XVIII LO

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin

STYPENDIUM SZKOLNE

Przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na portierni lub na stronie urzędu. Informacje dotyczące wypełniania wniosków można uzyskać również na stronie urzędu: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp lub pod numerem tel. 914245797

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PROSZĘ ZOSTAWIĆ W SEKRETARIACIE DO 14 WRZEŚNIA (CZWARTEK), DO GODZINY 12:00.